ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดแผ่น กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติรัตน์โปรดักส์

Factors Affecting the Decision making to Purchase Plastic Packaging Sheet Product: A Case Study of Thitirat Products Limited Partnership

โดย โอม ศิริบุญรักษา

ปี     2552

DOWNLOAD : Factors Affecting the Decision making to Purchase Plastic Packaging Sheet Product: A Case Study of Thitirat Products Limited Partnership

Tags: , ,

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)