การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง

The development of computer learning achievement on applied software program (microsoft excel) among primary 5 (grade 5) students by using the direct instruction model

โดย จีราภรณ์ จิตรมิตร

ปี 2562


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงกับเกณฑ์ร้อยละ 70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และแบบวัดเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft excel) หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Microsoft Excel) ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง อยู่ในระดับมาก


ABSTRACT

The purposes of the research were to: 1) compare primary 5 (Grade 5) students’ computer learning achievement on applied software program (Microsoft Excel) by using the Direct Instruction Model with 70 percent criteria, 2) compare primary 5 (Grade 5) students’ computer learning achievement on applied software program (Microsoft Excel) before and after learning by using the Direct Instruction Model, and 3) study the students’ attitudes towards the computer learning on applied software program (Microsoft Excel) with the Direct Instruction Model

One classroom including 40 students at Bueng Khao-yon School under the Office of Pathum Thani Primary Education Area 1 was chosen as the samples during the second semester of the academic year 2018. The research instruments consisted of lesson plans, ability tests, and attitude tests. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.

The research results revealed that 1) the primary 5 (Grade 5) students’ computer learning achievement on applied software program (Microsoft Excel) by using the Direct Instruction Model was higher than the set criteria of 70 percent at the statistical significance level of .05, 2) the primary 5 (Grade 5) students’ computer learning achievement on applied software program (Microsoft Excel) after learning was higher than before learning at the statistical significance level of .05, and 3) primary 5 (Grade 5) students had a high level of attitude towards computer learning on software application (Microsoft Excel) with direct teaching style.


Download : The development of computer learning achievement on applied software program (microsoft excel) among primary 5 (grade 5) students by using the direct instruction model

Tags: , , ,

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)