การพัฒนาใบตองแห้งเคลือบฟิล์มลามิเนตสำหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือสตรี

The development of laminated dried banana leaves for women’s handbag products

โดย อรอนงค์ ใจคำ

ปี 2562


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการทำแห้งใบตอง ศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการเคลือบใบตองแห้งด้วยฟิล์มลามิเนต สร้างต้นแบบกระเป๋าถือสตรี จากใบตองแห้งเคลือบฟิล์มลามิเนต และสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าถือสตรีจากใบตองแห้งเคลือบฟิล์มลามิเนต

การศึกษาใบตองแห้งเคลือบฟิล์มลามิเนต โดยปัจจัยที่ทำการศึกษา คืออุณหภูมิและเวลา ที่เหมาะสมในการทำแห้งใบตอง โดยมีปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการทำแห้งใบตอง แปรเป็น 5 ระดับ คือ 100 120 140 160 และ 180 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการทำแห้ง แปรเป็น 2 ระดับ คือ 1 และ 3 นาที และศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการเคลือบใบตองแห้งด้วยฟิล์มลามิเนต โดยปัจจัย ที่ทำการศึกษา คือ อุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบใบตองแห้งด้วยฟิล์มลามิเนต แปรเป็น 3 ระดับ คือ 80 90 และ 100 องศาเซลเซียส และจำนวนรอบในการเคลือบ แปรเป็น 4 ระดับ คือ 2 4 6 และ 8 รอบต่อ 1 นาที ออกแบบและเลือกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายกระเป๋าแล้วนำมาเลือกเพื่อสร้างต้นแบบ กระเป๋าถือสตรี และสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค

ผลการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการทำแห้งใบตอง คืออุณหภูมิที่ 120 องศาเซลเซียส และเวลาในการรีด 3 นาที อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการทำใบตองแห้งเคลือบฟิล์มลามิเนต คือ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จำนวนรอบในการรีด 4 รอบต่อ 1 นาที มีค่าความต้านแรงดึงขาด 151.40 นิวตันและ ความต้านแรงกดทะลุ 33.77 นิวตันสรุปความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกระเป๋าถือสตรีจากใบตองแห้งเคลือบฟิล์มลามิเนต ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในแบบที่ 3 มากที่สุด ร้อยละ 39.17 เพราะมีรูปทรง ขนาด ทันสมัย และสะดวกต่อการใช้งาน


ABSTRACT

This research aimed to study the suitable temperature and time for drying banana leaves, the optimum temperature and time for laminating dried banana leaves. Create the woman’s handbag prototype and consumers’ satisfaction toward women’s handbags developed from dried banana leaves coated with laminated film.

In drying the banana leaves, the following two factors were included: the temperature (100, 120, 140, 160 and 180 degrees Celsius), and the time (1 and 3 minutes). In laminating dried leaves, the following two factors were included: the temperature (80, 90 and 100 degrees Celsius), and the number of coating cycles (2, 4, 6 and 8 cycles per minute). Then, the prototypes of women’s handbags were developed by experts in handbag production and distribution, and consumers’ satisfaction was finally carried out.

It was found that the suitable temperature and time for drying banana leaves were at 120 degrees Celsius with the rolling time of 3 minutes. The optimum temperature for coating dried banana leaves with laminated film was at 90 degrees Celsius while the number of rolling cycles was 4 times per minute, resulting in the tensile strength of 151.40 Newton and compressive strength of 33.77 Newton. Concerning the consumer’s satisfaction toward the developed women handbags. Type 3 was found to be the most satisfactory with 39.17% because of their shape, size, modern design, and convenience in use.


Download : The development of laminated dried banana leaves for women’s handbag products

Tags: , , , , , , ,

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)