บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Computer multimedia lesson on video editing for undergraduate students

โดย สุรบดิน ตรีขำ

ปี 2562


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์ หลังเรียนและก่อนเรียน และ 3) หาความพึงพอใจของสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นข้อสอบคู่ขนาน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีของกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 81.25/80.56 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.44 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.11 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 มีค่า t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 4.08 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 อยู่ในระดับมากที่สุด


ABSTRACT

The purposes of this research were to: 1) develop and investigate the efficiency of the computer multimedia lesson on video editing for undergraduate students, 2) compare learning skills of undergraduate students before and after learning, and 3) examine the satisfaction of undergraduate students with the computer multimedia lesson on video editing.

The sample groups were thirty students majoring in education information technology. The instruments used were: 1) computer multimedia lesson on video editing for undergraduate students, 2) paralleled tests–pretest and post-test, and 3) the students’ satisfaction questionnaire. The statistics included percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent sample.

The research findings showed that the computer multimedia lesson on video editing for undergraduate students was efficient in accordance with the criteria 81.25/80.56. The achievements after learning (mean=16.11, SD.=1.05) were higher than before learning (mean=14.44, SD.=0.88). The t-test value before and after learning was 4.08, which was different significantly at the level 0.05. The satisfaction of the students towards the computer multimedia lesson on video editing for undergraduate students (mean=4.90) was very high.


Download : Computer multimedia lesson on video editing for undergraduate students

Tags: , , ,

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)