รายงานการวิเคราะห์การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย: ชุติมา  สถิติรัต

ปี: 2563


สาระสังเขป

การวิเคราะห์ การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP)  ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และติดตามแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 151 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นแบบสำรวจที่ผู้วิเคราะห์สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรคณะบริหารบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) จากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) และแบบฟอร์มการกำกับติดตามผลแผนพัฒนารายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ได้นำข้อมูลจากแบบฟอร์มการกำกับติดตามผลแผนพัฒนารายบุคคล มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ และเชิงพรรณนา

 

Download : รายงานการวิเคราะห์การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

Tags: , , , ,

Posted in Job Analysis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)