โดย: ชุติมา  สถิติรัต

ปี: 2563


สาระสังเขป

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP) เป็นกรอบหรือแนวทาง ที่จะช่วยในการพัฒนาบุคลากรให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งสามารถกำหนดได้ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ถือได้ว่าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan)    ที่มีรายละเอียดเชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กรได้

การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทั้งในระดับรายบุคคล หน่วยงาน และองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ยังสามารถนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ ไปปรับปรุง ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้เหมาะสมต่อไปได้

ผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร หน่วยงาน และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง ทบทวน และกำหนดเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป


Download : รายงานการวิเคราะห์การติดตามแผนพัฒนารายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563