การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางและชนิดผลึกรวมซิลิคอน

Comparison analysis of performance ratio between thin film PV power plant and poly crystalline silicon PV power plant

โดย ฤทธิชัย ราชแป้น

ปี 2562


บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน ชนิดฟิล์มบางและชนิดผลึกรวมซิลิคอน ด้วยโปรแกรมจำลอง PVsyst และผลจากการติดตั้งจริง ขนาด 6 เมกะวัตต์ เพื่อแสดงผลสมรรถนะของโรงไฟฟ้าและเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาด้านการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยโปรแกรมจาลอง PVsyst และผลจากการติดตั้งจริง ปี 2559, 2560 และ 2561 ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางและชนิดผลึกรวมซิลิคอน ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นข้อมูลครบถ้วนที่จำเป็นในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าสมรรถนะ (PR) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และระยะเวลาคืนทุน (PB) ผลการศึกษาพบว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง จากผลการจำลองด้วยโปรแกรม PVsyst มีค่า PR ร้อยละ 84.50 และผลจากการติดตั้งจริง มีค่า PR ร้อยละ 83.67, 83.37, 82.36 ตามลาดับ NPV 172.88 ล้านบาท และระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 6 เดือน ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลิคอน จากผลการจำลองด้วยโปรแกรม PVsyst มีค่า PR ร้อยละ 82.10 และผลจากการติดตั้งจริง มีค่า PR ร้อยละ 78.24, 76.81, 76.24 ตามลำดับ NPV 170.88 ล้านบาท และระยะเวลาคืนทุน 5 ปี 8 เดือน ดังนั้นจากการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการพิจารณาชนิดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะนำมาใช้งาน ซึ่งจากการติดตั้งจริงนั้น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางมีสมรรถนะสูงกว่าและระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลิคอน ขณะที่ผลจากการจำลองด้วยโปรแกรม PVsyst เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


ABSTRACT

This thesis presents a comparative analysis of the performance ratio between the PV thin film and the PV poly crystalline silicon power plants with the simulation program and real monitored data of 6 MW PV power plant. The performance would be useful for investment consideration in selecting the type of PV modules. The PVsyst simulation program and the results of real monitored data in 2016, 2017, and 2018 of PV thin film power plant and PV poly crystalline silicon power plant were implemented and collected at Hua Wa subdistrict, Si Maha Phot district, Prachinburi province, Thailand. All important parameters were collected through computer system for the comparative analysis of performance (PR), net present value (NPV), and payback period (PB). It was found that the simulation result of the PV thin film power plant gave 84.50% of PR and that of the real monitored data was 83.67%, 83.37%, and 82.36%, respectively; NPV was 172.88 MTHB, and payback period was 5 years and 6 months; while the simulation result of the PV poly crystalline silicon power plant yielded 82.10% of PR and that of the real monitored data was 78.24%, 76.81%, and 76.24%, respectively; NPV was 170.88 MTHB, and payback period was 5 years and 8 months. In conclusion, the PV thin film power plant had higher performance ratio and shorter payback period than the PV poly crystalline silicon power plant in the analysis of both real monitored data and PVsyst simulation program. Hence, the results of this study would be of great help in considering the type of PV modules for installation of PV power plant


DownloadComparison analysis of performance ratio between thin film PV power plant and poly crystalline silicon PV power plant

Tags: , , , , , ,

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)