ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการซัก อบ รีด ที่ตั้งใน มทร.ธัญบุรี

Marketing Mix Factors Affecting of Choosing the Laundry Service Behavior, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย โสภาพรรณ ซอหะซัน

ปี 2559


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการศูนย์บริการซัก อบ รีด 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บริการซัก อบ รีด 3) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้บริการศูนย์บริการซัก อบ รีด และ4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการศูนย์บริการซัก อบ รีดกับพฤติกรรมผู้ใช้บริการศูนย์บริการซัก อบ รีด โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับตัวแทนของประชากรผู้ใช้บริการศูนย์บริการซัก อบ รีด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวม 48 คน ทำการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความคลาดเคลื่อนมาตราฐานและใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson- Correlation Coefficient: r) โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการศูนย์บริการซักอบรีดที่ศึกษามีจำนวน 48 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 37 ราย และเป็นชาย 11 ราย ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 บาทขึ้นไป

จากผลการศึกษา พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนและค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับจัดส่งเสริมการขาย อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ใช้บริการที่เกี่ยวกับความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนและประเภทที่ใช้บริการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Abstract

This study aimed 1) to study consumer basics information of the laundry service center, 2) to study the using behavior of the laundry service center, 3) to study the importance level of the factors in marketing mix toward the laundry service center, 4) to study the relationship between the basic information of the laundry service center consumer. Questionnaires were used to collect data representative of the population that use the laundry center of the Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, in the total of 48 samples. The descriptive statistics were analyzed by percentage, mean and standard deviation. And using of the statistical correlation of Pearson (Pearson Correlation Coefficient: r), with a statistical significance level of .05.

The samples of the consumer were 48 that mostly was 37 of female, and 11 of male. Most participants were aged between 21-30 years old, single, with a higher education degree. Occupations were government officer, and state enterprise employee. Average monthly income was between 30,001 Thai Baht and above.

The study found that sexual is related with behavior regarding consumers’ expense each time. Age is related with behavior regarding frequency of monthly usage and cost each time. Education level is related to behavior of consumers regarding the promotion. Career is related to consumers’ behavior with respect to frequency of service per month. Monthly income is correlated with consumers’ behavior with respect to frequency of usage per month and type of service, with significance level of .05.

Download : Marketing Mix Factors Affecting of Choosing the Laundry Service Behavior, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Tags: , ,

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)