รายงานการวิเคราะห์การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562

โดย ชาลี จิตรีผ่อง

ปี 2562


คำนำ

การวิเคราะห์การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร        เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 299 คน ที่มีสถานะกำลังศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นแบบสำรวจ นำมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) นำเสนอในรูปแบบตาราง ภาพ และเชิงพรรณนา


Dowload : รายงานการวิเคราะห์การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2562

Tags: ,

Posted in Job Analysis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)