การศึกษาความคาดหวังที่ได้รับและความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563

The Study of Acquired Expectancy and Interest to Attend Student Development Activities of RMUTTFirstyear Students in Semester 2020

โดย สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช

ปี 2563


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาความคาดหวังที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2563 2) เพื่อศึกษาความสนใจของนักศึกษาใหม่ต่อกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดจำแนกตามเพศ สถานศึกษาเดิม ระดับผลการศึกษา และคณะ/วิทยาลัยที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จาก 11 คณะ/1 วิทยาลัย จำนวน 1120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ T-Test One-Way ANOVA การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดนับสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’s

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคาดหวังต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 พบว่านักศึกษามีความความคาดหวังที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอันดับสุดท้าย คือ ด้านกีฬาและส่งเสริม 2) 4.1 นักศึกษาใหม่ที่จบจากสถานศึกษาต่างกันมีความคาดหวังที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) 4.2 นักศึกษาใหม่ต่างคณะกันมีความคาดหวังที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Abstract

The purpose of this research were 1) to study acquired expectancy of RMUTT freshmen joining student development activities in semester 2020. 2) to examine the interest of the first-year students for activities which were produced by university. Classification of students were identified under gender, school, education level and faculty. A sample was selected from 1,120 students from 11 faculties and 1 college. The research instruments used were questionnaire and data derived from these were analyzed with statistical tools; T-test One-way ANOVA, Comparison Mean Testing, Percentage and Standard deviation by specify statistical significance at .05 level to test the differences Sheffe’s2.

Research findings were as follow; 1) RMUTT freshmen of expectancy joining student activities in semester 2020 revealed that overall the first-year students had an expectation to attend student development activities in the high level. Therefore, in each individual consideration disclosed that the first was communication service and conservation part. Second was moral and ethical strength, academic to strengthen to the desired characteristics of graduates and art and cultural part. The last was sports. 2) The first-year students who graduated from different schools found that their acquired expectation joining student development activities in the part of community service and conservation was different at the statistically level 0.05. 3) Freshmen who were in different faculties shown that their expectancy to attend the activities in the part of sports, community service and conservation and art and culture were different at the statistically level 0.05.


DownloadThe Study of Acquired Expectancy and Interest to Attend Student Development Activities of RMUTTFirstyear Students in Semester 2020

Tags: , , ,

Posted in Research, กองพัฒนานักศึกษา (Department of Student Development)