ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Factors Affecting the Effectiveness of Disbursement of Research Grant Faculty of Fine and Applied Arts Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย จิตต์พัฒนา  มะลิลา

ปี 2561


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารบัญชีและงบประมาณ และบุคลากรสายวิชาการที่เสนอขอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 15 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

ผลจากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60  มีอายุระหว่าง 50-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 60 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยด้านกระบวนการบริหารส่วนราชการของผู้บริหารมากที่สุด คือ การกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และ ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00(SD. 0.76) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยด้านกระบวนการดำเนินงานของนักวิจัยมากที่สุด คือ การกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแผนปฏิบัติงานมีความชัดเจน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 (SD. 0.98)  และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยมากที่สุด คือ มนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานและการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 (SD. 0.90)  กล่าวโดยสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยค่าเฉลี่ย 4.01 (SD. 1.08)   ด้านกระบวนการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัย ค่าเฉลี่ย 3.92 (SD. 1.03)  และด้านกระบวนการบริหารส่วนราชการของผู้บริหาร  ค่าเฉลี่ย 3.80 (SD. 0.77)


Abstract

The objective of this research is to study factors affecting the efficiency of disbursement of research project subsidies,Faculty of Fine and Applied Arts,Rajamangala University of Technology Thanyaburi.  And to find ways to promote the disbursement of research funding to be efficient and effective.Using the sample selection method.  Data were collected from a sample group consisting of Dean, Deputy Dean for Administration and Planning. Deputy Dean for Academic and Research Assistant Dean for Account and Budget Managementand academic personnel proposing to request a research project annual budget 2017 of 15 people. A total of 20people. By using questionnaires as a research tool. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Analyze data using computer software.

The result of the research shows that most of the respondents are female for 60 percent, aged between 50-60 years for 60 percent, graduate with a master’s degree for 60 percent and hold the position of most assistant professor for53.33 percent of the total number of respondents. With factors affecting the efficiency of research funding disbursements Regarding the executive management process, the management is the most consistent and concrete, and the executives give importance to the correct operation and in accordance with the specified operational standards. Comments are at a high level, average 4.00 (SD. 0.76). Factors that affect the efficiency of research funding subsidies Regarding the operational process of the researchers, the most was the determination of the beginning and ending period of the action plan which is clear. The opinions are at a high level, average 4.33 (SD. 0.98). And factors affecting the efficiency of disbursement of research project subsidies performance of personnel responsible for disbursement of project subsidies The most researches are human relations for coordination and collaboration between departments and between departments. The opinions are at a high level, average 4.33 (SD. 0.90). In summary, the factors affecting the efficiency of research funding disbursement are at a high level in all 3 areas.  Regarding the operation of the personnel responsible for disbursement of research funding, average 4.01 (SD. 1.08). The research process of the researcher, average 3.92 (SD. 1.03)  .And in the aspect of government administration process of administrators, average 3.80 (SD. 0.77).


DownloadFactors Affecting the Effectiveness of Disbursement of Research Grant Faculty of Fine and Applied Arts Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Tags: ,

Posted in Research, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts)