คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย รัศมิ์ลภัส อัศวนรากุล

ปี (2563)


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนเดียวกัน สำหรับผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามกฎ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความถูกต้องและความรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ สำหรับแนบประกอบ


Downloadคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: ,

Posted in Work Manual, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)