คู่มือการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย พันนิดา เสือจำศีล

ปี 2563


สาระสังเขป

คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง 1) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2) วิธีปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานด้านการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นที่ถูกต้อง 3) เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 4) เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป สำหรับนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยเป็นคู่มือที่ผู้จัดทำเขียนจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานด้านการเสนอขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประกอบกับได้รวบรวมข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติและองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ


 

Downloadคู่มือการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , , ,

Posted in Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division)