คู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

โดย พัชรา คงเหมาะ

ปี (2563)


สาระสังเขป

คู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลระบบห้องเรียนออนไลน์ D-Learn (dlearn.rmutt.ac.th) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การทำงานและการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้งาน ปัญหาและอุปสรรคแนะแนวทางและกระบวนการทำงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการเป็นหน่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์สามารถดำ เนินการผลิตสื่อสร้างแบบทดสอบและนำเข้าระบบ ตลอดจนการตั้งค่าใช้งานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ โดยส่งเสริมให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้รับคำแนะนำจากผู้ปฏิบัติงานในหลากหลายช่องทางการสื่อสาร การจัดอบรม จัดทำสื่อออนไลน์เผยแพร่ การจัดทำคู่มือการใช้งาน สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงานต่อไป


Downloadคู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

Tags: , ,

Posted in Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)