คู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

โดย พัชรา คงเหมาะ

ปี (2563)


สาระสังเขป

คู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์(สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดูแลระบบห้องเรียนออนไลน์ D-Learn (dlearn.rmutt.ac.th) เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ เพื่อพัฒนาและให้บริการเผยแพร่สื่อในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสถิติและรายงานผลการดำเนินงาน


Downloadคู่มือการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน)

Tags: , ,

Posted in Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)