การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A Study of factors affecting decision making on selection of organizations for professional experiences for students of The faculty of home economics technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

โดย ศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล

ปี 2559

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในการเลือกอาชีพของนักศึกษากับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 200 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแนวคิดในการเลือกอาชีพของนักศึกษา ด้านเป้าหมาย ด้านความเชื่อค่านิยม และโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการรับรู้ ด้านการจูงใจ ด้านทัศนคติ และโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือก สถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่แตกต่างกัน สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย ประเภทการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รูปแบบของสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแตกต่างกัน และแนวคิดการเลือกอาชีพของนักศึกษามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Download: การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , , ,

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology)