คู่มือปฏิบัติงานขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร

ปี (2562)


คำนำ

คู่มือปฏิบัติงานขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแนวทางในการเสนอโครงการวิจัยภายนอกได้ชัดเจนขึ้นและมีความรวดเร็วถูกต้องในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารภายใน เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธาน ดังนี้

วิสัยทัศน์ : สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปรัชญา : “สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”

พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา

  1. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยในระดับสูง
  2. ส่งเสริมการทำงานวิจัยและนวัตกรรม
  3. พัฒนานักวิจัยใหม่
  4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

Downloadคู่มือปฏิบัติงานขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags:

Posted in Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development)