การพัฒนาระบบกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2561

Development of news clipping system of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) during 2006 – 2018

โดย สว่างนภา ต่วนภูษา

ปี 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในฐานข้อมูลข่าว กฤตภาคออนไลน์ไอคิวนิวส์คลิป (iQNewsClip) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 151 เดือน จำนวน 19,385 ข่าว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบฟอร์มลงรหัส (Coding Sheet) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ และร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาของค่าแนวโน้มของจำนวนข่าว ในอนาคตข้างหน้า โดยใช้ข้อมูลข่าวที่รวบรวมมาได้ ที่อยู่ระบบกฤตภาคข่าวในโครงการวิจัย แนวโน้มจำนวนข่าว ในอนาคตมีแนวโน้มลดลง

Download: การพัฒนาระบบกฤตภาคข่าวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2561

Tags: , ,

Posted in Research, กองประชาสัมพันธ์ (Public Relations Division)