คู่มือการปฏิบัติงานการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ศศิวรรณ อินทรวงศ์

ปี 2562


คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงาน การให้ทุนสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคู่มือที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ของการให้ทุน อย่างไรก็ตามในแต่ละกระบวนการนั้นยังมีรายละเอียดของระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติซึ่งรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ไม่อาจบรรจุไว้ในคู่มือเพียงเล่มดียวนี้ได้

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการให้ทุนสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เล่มนี้ รวบรวมจัดทำขึ้นโดยยึดถือภาระงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ของฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเป็นระบบ สามารถกำหนดการทำงาน ควบคุมงาน ติดตามการทำงาน และได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานความเข้าใจกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

Download : คู่มือการปฏิบัติงานการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , ,

Posted in Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Research and Development)