บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

Roles of administrators in promoting student-centered learning process management in vocational education schools, Nakhon Nayok province

โดย สุรีพร แก้วโพธิ์

ปี 2561


 บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 2) หาแนวทางในการพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี การศึกษา 2561 จำนวน 176 คน และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 6 คน ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น มีทั้งหมด 3 แนวทาง ได้แก่ (1) ด้านบทบาทในการวางแผนการเรียนการสอนควรมีการจัดทำแผนงานในการจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม (2) ด้านบทบาทในการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามผลการเรียนการสอน ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนอย่างชัดเจน มีการจัดทา คู่มือการนิเทศอย่างเป็นระบบ และดา เนินการตามแผนการนิเทศอย่างต่อเนื่อง (3) ด้านบทบาทในการประเมินผลการเรียนการสอน ควรมีการกำหนดโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการประเมิน จัดทำคู่มือในการประเมินผลการเรียนการสอน และมีเครื่องมือวัดที่หลากหลาย


Abstract

This research aimed to: 1) study the roles of administrators in promoting student-centered learning process management in vocational education schools in Nakhon Nayok Province, and 2) find out ways to develop their roles in promoting student-centered learning process management.

Population who responded to the questionnaire was 176 teachers working in vocational education schools in Nakhon Nayok Province during the academic year of 2018. The key informants for the in-depth interview were 6 administrators who performed their duties in the academic year of 2018 in vocational education schools in Nakhon Nayok Province. The research instruments were a questionnaire and an interview form used for content analysis. The statistics consisted of frequency, percentage, mean, and standard deviation.

The major findings revealed that 1) their overall roles in promoting student-centered learning process management were highly rated. 2) The guidelines to develop their roles in promoting the management were divided into 3 categories: (1) the role of instructional planning including a plan in providing media, materials and equipment as an appropriate learning resource, (2) the role of internal supervision, supervision and follow-up of teaching and learning; i.e. having clearly appointed instructional supervision committees, a systematic supervision manual and a continuous supervision plan, and (3) the role of teaching and learning evaluation; that is determining the clear structure of duties and responsibilities, providing a teaching and learning evaluation manual, and having various measurement tools.

 

Download บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก

Tags: , , , , , ,

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)