ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมหลังการซื้อสินค้า ของผู้บริโภคในตลาดนัดชุมชน ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Marketing Mix Factors and Post Purchase Behavior of Consumers at Community Markets in Thanyaburi District, Pathum Thani Province

โดย   ณัฐพัศพนธ์ แสวงทรัพย์

ปี  2561


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมหลังการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดนัดชุมชนในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มาซื้อสินค้าในตลาดนัดชุมชนในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีจำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ที่จัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการการให้บริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ การซื้อซ้ำและการบอกต่อที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05


Abstract

The objective of this study was to examine the relationship between marketing mix factors and post purchase behavior of consumers at community markets in Thanyaburi District, Pathum Thani province. The samples were 400 consumers at community markets in Thanyaburi District, Pathum Thani province. A questionnaire was used for data collection. The statistics used for data analysis and hypothesis testing were Pearson’s Correlation Coefficient. The study revealed that the marketing mix factors including product and service, price, place, promotion, people, physical evidence and presentation, and process were positively correlated with customer’s satisfaction, repurchase, and word of mouth at the statistical significance level of 0.05.

Download : Marketing Mix Factors and Post Purchase Behavior of Consumers at Community Markets in Thanyaburi District, Pathum Thani Province

Tags: , ,

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)