ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

Factors Affecting Human Resources Management Competency  of Administrators of Private Vocational Colleges in Bangkok

โดย ยศพล พิชญเดชาวงศ์

ปี 2561


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหาร งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 353 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และการสรรหาบุคลากร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ความผูกพันกับองค์การ ความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามลำดับ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 81.70% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05


Abstract

This research aimed to study 1) the competency of human resources management of the administrators of private vocational colleges in Bangkok, and 2) the factors affecting their competency of human resources management. The samples were 353 teachers of private vocational colleges in Bangkok selected by Multi-stage Sampling. The research instrument was a five-rating scale questionnaire. The statistics for data analysis consisted of mean, percentage, standard deviation, Pearson Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The major findings revealed that 1) the overall competency of human resources management of the administrators of private vocational colleges in Bangkok was at a high level. When individual aspects were considered, counseling and problem solving was rated the highest; followed by encouragement of morale and spirit, with recruitment as the lowest. 2) Factors affecting their competency of human resources management were organizational commitment, career advancement, participatory management, and compensation and welfare, respectively. These factors could be 81.70% predicted with a statistically significant level of 0.05.

Download : Factors Affecting Human Resources Management Competency  of Administrators of Private Vocational Colleges in Bangkok

Tags: , ,

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)