ความต้องการของระบบที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

System requirements affecting it project success

โดย ภรณ์รัตน์ นิลแสง

ปี 2561


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะขององค์กรประกอบด้วย ประเภทและขนาดขององค์กรและ 2) ความต้องการของระบบที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัจจัยความสำเร็จขององค์กรประกอบด้วย ขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโปรแกรม และ ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์กรประเภทต่าง ๆ จำนวน 400 คน ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย One-way ANOVA, Least Significant Difference และ Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นองค์กรประเภทหน่วยงานเอกชน และมีจำนวนพนักงานมากกว่า 200 คน ความต้องการของระบบมีความสำคัญในระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วยการสอบถามความต้องการ การกำหนดความต้องการ การวิเคราะห์ความต้องการ การสร้างแบบจำลอง ความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ และการจัดการความต้องการ ส่วนความสำเร็จของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในระดับปานกลางทุกด้าน

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะขององค์กรด้านประเภทองค์กรมีผลต่อความสำเร็จของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน ส่วนหน่วยงาน ภาครัฐ ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความต้องการของระบบด้านการสอบถามความต้องการ และด้านการตรวจสอบความต้องการ มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม


Abstract

This study aimed to explore: 1) the influence of organizational categories containing organizational type and size, and 2) the influence of system requirements toward information technology (IT) project success. The IT project success consisted of scope, time, cost, and respondents’ satisfaction. The samples were 400 IT employees including chief information officers, program managers, and IT project managers from different types of organizations. A questionnaire was used to collect data and the method of convenience sampling was applied in the study. Statistics used to analyze data were descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and inferential statistics (One-way ANOVA, Least Significant Difference, and Multiple Linear Regression) at the significance level of 0.05.

The results showed that more than 200 employees came from the private sectors. The system requirements were in a high level of importance in all aspects including requirement elicitation, requirement definition, requirement analysis, requirement modeling, requirement validation, and requirement management. The IT project success was at the medium level of importance in all aspects.

The hypothesis testing results indicated that the organizational categories in the aspect of organizational type affected IT project success in each and every aspect. The government agencies, information technology business, and system requirements in the aspect of requirement elicitation and requirement validation influenced an overview of the IT project success.

 

Downloadความต้องการของระบบที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags: , , ,

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)