การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1

The Learning Experiences Based on High Scope Concept to Develop Basic Mathematics Skills of Kindergarten 1 Students

โดย ณัฎฐา มหาสุคนธ์

ปี 2561


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบปกติ 2) เปรียบเทียบ ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัด ประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน อนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป และการจัดประสบการณ์แบบปกติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้จำนวน 70 คน แผนการศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มและวัดหลังการทดลอง (The randomized pretest – posttest control group design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แผนการการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดไฮสโคป เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2) แผนการจัดประสบการณ์แบบปกติ เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent and independent) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 2) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ด้วยการจัดประสบการณ์ตาม แนวคิดไฮสโคป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับจัดประสบการณ์ตามแนวคิด ไฮสโคป สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


Abstract

The objectives of this research were to: 1) compare basic mathematics skills of kindergarten 1 students before and after their learning through conventional learning experience; 2) compare basic mathematics skills of the kindergarten 1 students before and after learning through the high scope concept based learning experience; 3) compare basic mathematics skills of kindergarten 1 students after learning through the high scope concept and conventional learning experience. Research samples were seventy kindergarten 1 students, Bunkhumratbamrung School, Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1. This research was a randomized pretest – posttest control group design. Research instruments were 1) lesson plans on mathematics for everyday use based on high scope concept, 2) lesson plans on mathematics for everyday use based on conventional learning, 3) practical tests on basic skills in mathematics. Mean, Standard Deviation and t-test dependent and independent. The research findings were as follows: 1) The basic mathematics skills of the kindergarten 1 students both before and after studying through conventional learning experience were statistically significant difference at 0.05 level. 2) The basic mathematics skills of the kindergarten 1 students after learning through the high scope concept showed that the after study result was higher statistically significant difference than the before at 0.05 level. 3) The basic mathematics skills of the kindergarten 1 students who studied through the high scope concept were higher than those with the conventional learning experience at a statistical significance the level of 0.05.

Download : The Learning Experiences Based on High Scope Concept to Develop Basic Mathematics Skills of Kindergarten 1 Students

Tags: , ,

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)