การวิเคราะห์และประเมินการสูญเสียพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินพิกัด 2 MW

Analysis and evaluation of energy losses in 2 MW PV on-ground power plant

โดย เกียรติศักดิ์ พรรณจำปา

ปี 2561 


บทคัดย่อ

จากนโยบายรัฐบาลที่มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าในรูปแบบเชิงพานิชย์เพิ่มมากขึ้น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการประเมินการสูญเสียพลังงานภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นตามไปด้วย โดยปกติจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ได้มากขึ้น

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการวิเคราะห์และประเมินการสูญเสียพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินพิกัด 2 MW ซึ่งระบบสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายเฉลี่ยระหว่างเวลา 06.30 – 18.30 น โดยผลการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการจำลองด้วยโปรแกรม PV System Design เพื่อหาค่าความสูญเสียในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแสดงค่าความสูญเสียส่วนต่าง ๆ ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อสะดวกต่อการประเมินและลดค่าความสูญเสียโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

จากผลการประเมินค่าความสูญเสียและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ 72.17 โดยความสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากอุณหภูมิความร้อนของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า เนื่องจากความร้อนทำให้ประสิทธิภาพแผงลดลงและลดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการจำลองพบว่า ประสิทธิภาพการจำลองจากโปรแกรมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าต่ำกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 6.62


Abstract

The government has launched several polices to support PV Power Plants which leads to the improvement of the PV Power Plants. Most PV power plants are selling the electricity to the PEA’s grid. Therefore, the performance analysis and evaluation of energy losses in PV power plants are also required. Typically, the computer programs are used to improve the efficiency of the analysis.

The objectives of this thesis are to analyze and to evaluate energy losses of a 2 MW on-ground PV power plant, which the power was delivered to the grid between 06.30 AM and 18.30 PM. The evaluation results of the PV Power Plants were compared with the simulation software PV System Design program in order to evaluate the losses of various parts in the system. The evaluation losses were calculated as a percentage to simply estimate the improvement of the losses of PV power plant.

From the evaluation of the losses and analysis of the efficiency of the PV power plant, the efficiency was about 72.17%. The loss was mainly due to the high temperature of the PV panel which was a major factor affecting the efficiency of PV power plant. Due to the heat, the PV panel efficiency decreased as well as the equipment of PV power plant. In addition, when the results of the analysis were compared with the simulation results, it was found that the efficiency of the simulation was lower than PV power plants by 6.62%.

 

Downloadการวิเคราะห์และประเมินการสูญเสียพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินพิกัด 2 MW

Tags: , , ,

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)