เครื่องขึ้นรูปพลาสติกแบบหมุนเคลื่อนที่ สำหรับกลุ่มสถานประกอบการเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

Mobile Rotational Plastic Molding Machine for Small and Medium Agricultural Enterprises

โดย ฐาปกรณ์ อุประ

ปี 2561


บทคัดย่อ

ปัจจุบันได้มีการนำพลาสติกมาทำเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นจำนวนมากโดยมีวิธีการในการขึ้นรูปพลาสติกอุปกรณ์การเกษตรอยู่ดัวยกันหลายแบบ เช่นการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด การขึ้นรูปแบบเป่าและการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง ซึ่งเราจะพบเห็นพลาสติกที่เอามาทำอุปกรณ์ทางการเกษตรโดยทั่วไป เช่นการนำพลาสติกมาทำเป็นกระถ่างปลูกต้นไม้ อ่างเลี้ยงไส้เดือน ที่ใส่อาหารสัตว์ เป็นต้น

การทดสอบโดยเครื่องที่ถูกออกแบบพิเศษใช้มอเตอร์เกียร์ 0.5 hp รอบที่ใช้ 20 รอบต่อนาทีสามารถปรับรอบในการหมุนแนวแกนนอนของชิ้นงานและมอเตอร์เกียร์ 1 hp 1:20 ต่อกับ เกียร์ทด 1:60 รอบ/นาที ที่ใช้ในแนวแกนตั้งโดยเครื่องสามารถปรับความเร็วรอบได้ และทำการทดสอบค่าความเร็วรอบในแนวแกนนอน 10:15:20 รอบ/นาที ให้พลาสติกไหลทั่วทั้งแม่พิมพ์ได้อย่างเหมาะสมโดยได้ทำการทดสอบความเร็วรอบในแนวแกนนอนอย่างเดี่ยว แนวแกนตั้งคงที่คือ 2 รอบ/นาที อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส โดยใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 7,10 และ13นาที ตามลำดับ ในการให้ความร้อน และเป่าเย็น 10 นาที ทดสอบกับเม็ดพลาสติก LLDPE น้ำหนัก 4 กิโลกรัมหล่อกับแม่พิมพ์ กระถางปลูกต้นไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.57 เมตร สูง 0.50 เมตร

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า น้ำหนักพลาสติกที่ 4 กิโลกรัมใช้เวลาในการขึ้นรูปพลาสติก 10 นาที ความเร็วรอบในแนวแกนนอน 40 รอบ/นาที และความเร็วรอบในแนวแกนตั้ง 2 รอบ/นาที อุณหภูมิในการหล่อ180 องศาเซลเซียส สามารถขึ้นรูปชิ้นงานกระถางปลูกต้นไม้ในงานเกษตรได้รูปทรงในการขึ้นรูปดีที่สุด


ABSTRACT

Nowadays, the plastic is used to make different kinds of agricultural equipment. In general, plastic injection molding, blow molding and swirling molding are used to make plastic agricultural equipment such as plastic flowerpots, earthworm nesting bins, and animal feed containers.

The plastic forming machine was specially designed and equipped with a 0.5-hp rotary engine with the rotational speed of 20 rpm. It could be adjusted to rotate the horizontal axis of the work piece with a 1- hp geared motor of 20 rpm, connected to that of 60 rpm on the vertical axis. The machine revolution speed was adjustable. The rotational speed of the horizontal axis was then measured at 10, 15, 20 rpm to let plastic beads flow smoothly in the mold. After that, the horizontal axis was tested with a constant vertical axis of 2 rpm, burned by a gas burner at 180 degree Celsius for 7,10,13 minutes, and blown to cool down for 10 minutes. Finally, the mold of a flowerpot with a diameter of 0.57m and height of 0.5m was filled with 4 kilograms of plastic beads (LLDPE).

The experimental result indicated that the best performance of plastic molding for a 0.57m x 0.5m flowerpot was 4 kilograms of plastic beads burned for 10 minutes under the temperature of 180 degree Celsius at the rotational speed of 40 rpm on the horizontal axis and 2 rpm on the vertical axis.

 

Download : Mobile Rotational Plastic Molding Machine for Small and Medium Agricultural Enterprises

Tags: ,

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)