คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการ กองกลางสำนักงานอธิการบดี

โดย ณชิตา หิรัญพิชา

ปี 2562

บทคัดย่อ

งานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร ให้มีความสะดวก รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นเลขานุการต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ละเอียดรอบคอบและมีทักษะในทุก ๆ ด้าน ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รวมถึงต้องมีความรู้ในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย  การจัดทำคู่มือเลขานุการผู้บริหารนี้ ได้นำประสบการณ์จากการทำงานและศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลได้นำแนวคิด ทฤษฎีของผู้ทรงคุณวุฒิมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำคู่มือ เพื่อใช้         เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร ซึ่งรายละเอียดประกอบไปด้วยกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Download : คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการ กองกลางสำนักงานอธิการบดี

Tags: ,

Posted in Work Manual, กองกลาง (General Administration Division)