ทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Perceptions of Administrators toward Work Performance Competency of Secretaries in Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย ณชิตา หิรัญพิชา

ปี 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะ         ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และเพื่อเปรียบเทียบทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก/กอง รวม 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้การค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ด้วย t – test และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปด้วย f – test

ผลการศึกษาพบว่า 1. ทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายประเภท พบว่า สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น     รายด้านของประเภทสมรรถนะ พบว่า รักองค์กรและหน้าที่ พัฒนาตนเอง เป็นมืออาชีพ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม จิตสาธารณะ การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และการสืบเสาะหาข้อมูล อยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่าผู้บริหารที่มี เพศ อายุ ระดับตำแหน่ง ระยะเวลา    การดำรงตำแหน่ง ต่างกัน มีทัศนะต่อสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่แตกต่างกัน

Download : Perceptions of Administrators toward Work Performance Competency of Secretaries in Rajamangala University of Technology Thanyaburi

 

 

Tags: , , ,

Posted in Research, กองกลาง (General Administration Division)