คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โดย เอกนรินทร์ พุทธบรรจง

ปี 2562


สาระสังเขป:

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของทุกปี ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของฝ่ายการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ ในฐานะเลขานุการการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การดำเนินการก่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Download: คู่มือปฏิบัติงานเลขานุการการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Tags: ,

Posted in Work Manual, กองกลาง (General Administration Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน