คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมและการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

โดย เอกนรินทร์ พุทธบรรจง

ปี 2561


สาระสังเขป:

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการประชุมและการทำรายงานการประชุม ซึ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควรทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และทราบถึงการจัดประชุมที่ถูกต้อง เทคนิคในการจดรายงานการประชุมที่ถูกต้อง การใช้ภาษาหนังสือราชการที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 รวมทั้งวิธีที่จะทำให้การจดรายงานการประชุมเป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในประเด็นเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกประเด็นในการประชุม รวมทั้งความชัดเจนของมติที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและความเข้าใจที่ไม่ตรงกันอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจหรือผู้ที่กาลังปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง รวมทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาวิธีการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ

Downloadคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมและการทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Tags: ,

Posted in Work Manual, กองกลาง (General Administration Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน