คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย: นายคมกริช พุ่มเกิด
ปี: 2562

สาระสังเขป


คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน เงื่อนไข กระบวนการและขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนางาน

Donwload: คู่มือปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division)