คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย: ธัญญชล บุญยิ้ม
ปี: 2562

สาระสังเขป:


คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนี้ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดระบบ วิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้สามารถยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง หากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งไม่อยู่ สามารถทำงานแทนกันได้

Download: คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Tags: ,

Posted in Work Manual, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)