คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

โดย ธีรวดี ยิ่งมี

ปี 2562


บทคัดย่อ

งานบุคลากรฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ   ด้านการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ได้รับความรู้ เพื่อเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าและเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป การจัดทำคู่มือการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ขึ้น เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนองค์กร เป้าหมายขององค์กร รู้จักวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง สร้างความมั่นใจและมั่นคงในอาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

Downloadคู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

Tags: ,

Posted in Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division)