ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

The relationship between financial ratios and stock returns of Thai listed companies: A case study of information and communications technology sector

โดย ณัฐพล วชิรมนตรี

ปี 2561 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (CR) อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (ACR) อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อัตราส่วนกาไรสุทธิ (Net Profit Margin) อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อัตราส่วนราคาต่อกาไร (P/E) อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (EPS) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จากการศึกษาใช้ข้อมูลจาก 25 บริษัท โดยเก็บข้อมูลเป็นรายปี ระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554-2558 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)

ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ABSTRACT

The research aimed to study the relationship between a current ratio (CR), accounts receivable turnover (ACR), debt to equity ratio (D/E), net profit margin, return on asset (ROA), return on equity (ROE), price/earnings ratio (P/E), earning per share (EPS) and price/book value ratio (P/BV)with a return on securities investment of the information and communications technology (ICT) companies registered in the Stock Exchange of Thailand.

Twenty-five companies’ annual data collected during 2011 to 2015 were studied, and they were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation and multiple regression.

The findings indicated that the return on asset (ROA), price/earnings ratio (P/E) and price/book value ratio (P/BV) were correlated with return on securities investment in the same direction at the significance level. On the other hand, the earnings per share (EPS) were oppositely correlated with return on securities investment at the significant level of 0.05

Download ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์: กรณีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

Tags: , , , , ,

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)