รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการล่วงหน้า 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย มัทธนา ก้อนสันทัด

ปี 2562


สาระสังเขป

รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการล่วงหน้า 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ และผู้สมควรเสนอชื่อขอตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลในการาช่วยตัดสินใจจัดหาและวางแผนกำลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ด้านยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management:การบริหารจัดการสมัยใหม่ในงานวิเคราะห์ข้อมูลฉบับนี้จะประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา คำจำกัดความ เอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์ พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์อย่างละเอียดตลอดจนคำแนะนำเพื่อใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Download : รายงานวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการล่วงหน้า 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , ,

Posted in Job Analysis, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)