คู่มือการรับแจ้งปัญหาระบบฐานข้อมูล ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง ( Information center )

โดย มัทธนา ก้อนสันทัด

ปี 2562


สาระสังเขป

คู่มือรับแจ้งปัญหาระบบฐานข้อมูล ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง ( Information center ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ รวบรวมขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประสานงานระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงขั้นตอนในลักษณะของแผนภูมิ (Flowchart) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ตลอดจนข้อปฏิบัติที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนงานฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลางควรทราบ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Download : คู่มือการรับแจ้งปัญหาระบบฐานข้อมูล ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง( Information center )

Tags: , ,

Posted in Work Manual, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)