การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดย: เมธ์รัฐญา เจตน์คุณาวัฒน์

ปี: 2562

บทคัดย่อ


การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นฐานข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารวิเคราะห์งบประมาณในอนาคต ซึ่งเป็นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดเงินที่จำแนกประเภทออกเป็นแต่ละหน่วยงาน จำแนกออกรายปีย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการหาต้นทุนต่อหน่วย เพื่อรองรับการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Download: การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Tags: , , , , ,

Posted in Documentary Analysis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)