คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมเงินทดรองนอกงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย: เมธ์รัฐญา เจตน์คุณาวัฒน์

ปี: 2562

บทคัดย่อ
การจัดทำคู่มือคู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมเงินทดรองนอกงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี สำนักงานคณบดี ได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานการควบคุมเงินทดรองนอกงบประมาณ โดยใช้ระบบงานการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงินทดรองนอกงบประมาณ และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ จากเงินทดรองนอกงบประมาณ

Download: คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมเงินทดรองนอกงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , , , ,

Posted in Work Manual, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)