การวิเคราะห์ “การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560

โดย บุษบา สถิรปัญญา

 

ปี 2562

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการเล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ของฝ่ายแผนงานและโครงการ กองนโยบายและแผนงาน ในการติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารได้ทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจำปี และบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ

Download : การวิเคราะห์ “การติดตามประเมินผลงบประมาณโครงการ” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560

Tags: ,

Posted in Job Analysis, กองนโยบายและแผน (Policy and Planning Division)