การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มแฟนคลับหมอลำ: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่ม “เทพไหล”

A study of communication behaviors, uses and gratifications by using social media to create the network of morlum fan club: A case study of Facebook fan page “Theph-Lai”

โดย พิพัฒธนพงษ์ วัฒนกัลยากุล

ปี 2561


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของสมาชิก เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล 2) ศึกษาการใช้งานฟังก์ชันบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล 3) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ สมาชิก เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล จำนวน 100 คนได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการสื่อสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มแฟนคลับหมอลำกลุ่มเทพไหลจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 71 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49 มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58 2) พฤติกรรมการใช้สื่อของสมาชิก เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล พบว่ามีความถี่สูงสุดในการใช้เฟซบุ๊ก มากกว่า 12 ครั้งต่อวันคิดเป็นร้อยละ 74 และใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล 4-6 ครั้งต่อวันคิดเป็นร้อยละ 34 โดยมีระยะเวลาการใช้งานแต่ละครั้งมากกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 67 และร้อยละ 42 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เปิดใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจที่บ้าน หอพัก หรือคอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ 79 และช่วงเวลาที่เข้าใช้งานมากที่สุด ได้แก่ช่วงกลางคืน เวลา 19.00-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 59 3) สมาชิกกลุ่มเทพไหลใช้งานฟังก์ชันบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล อย่างหลากหลาย โดยใช้

ฟังก์ชัน กดไลค์ ความคิดเห็น (Like Comment) และฟังก์ชันกดไลค์ พร้อมแสดงความคิดเห็น (Like/other Expressions With Comment) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98 นอกจากนั้นร้อยละ 92 ยังมีการใช้ ฟังก์ชัน กดไลค์แสดงความชื่นชอบ (Like) ร้อยละ 90 ใช้ฟังก์ชันกดแชร์หรือส่งต่อ (Share) และทั้งชมวีดีโอ (View Videos) 4) สมาชิกกลุ่มเทพไหล มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบน เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหลอยู่ในระดับมากในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลา และติดตามข้อมูลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่กาลังเป็นที่นิยม ที่ได้จาก เฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล และ 5) สมาชิกกลุ่มเทพไหล มีความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจ เทพไหล อยู่ในระดับมาก


ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) study the social media communication behaviors of “Theph-Lai” Facebook fan page, 2) study the usage of Facebook functions on “Theph-Lai” Facebook fan page, 3) study the usage of information on “Theph-Lai” Facebook fan page, and 4) study the members’ gratifications towards Facebook fan page.

The sample group was 100 “Theph-Lai” members. They were selected by Purposive Sampling. The research instrument was a questionnaire. The statistics used to analyze data were percentage, mean standard deviation.

The result of the research showed that 1) most of the respondents were lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) with 71Percent, within the age of 21-30 years old was 49Percent , with income over 30,000 baht per month was 25 Percent, and with Bachelor’s degree was 58 Percent, 2) the usage behavior of “Theph-Lai” fan page members showed that 74Percent of “Theph-Lai” fan page members accessed Facebook the most frequency over 12 times per day and 34Percent of “Theph-Lai” fan page members logged into “Theph-Lai” Facebook fan page about 4-6 times per day. 67 Percent and 42 Percent, respectively of “Theph-Lai” fan page members spent about 30 minutes per day. 79Percent of members logged on “Theph-Lai” Facebook fan page at home, dormitory, and condominium. 59 Percent of members logged on “Theph-Lai” Facebook fan page between 7 p.m. and 8 p.m. the most, 3) 98 Percent of “Theph-Lai” fan page members used various kind of Facebook functions and features on Facebook fan page such as “like” and “other expression with comments”. In addition, 92Percent of “Theph-Lai” Facebook fan page clicked “like” and 90Percent used “share” function and viewed videos, 4) the usage of information on “Theph-Lai” Facebook fan page about Morlum and folk culture was at the high level, and 5) the members’ gratifications towards Facebook fan page was at the high level.

 

Downloadการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มแฟนคลับหมอลำ: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่ม “เทพไหล”

Tags: , , , ,

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology)