การยอมรับและรับรู้ต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Acceptance and Acknowledge of communication patterns through online media. Adoption of the students from Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย  เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช  (หัวหน้าโครงการ) และ วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี (ผู้ช่วยวิจัย)

ปี 2559


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาการยอมรับรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ และ 4) เพื่อหาความสัมพันธ์ของรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ และการรับรู้สื่อออนไลน์ต่อการยอมรับรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ออนไลน์ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน  394 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test One-Way ANOVA  LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 22 ปี ศึกษาชั้นปีที่ 3 อยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ใช้งานสื่อออนไลน์ที่ที่พักอาศัย ใช้อินเทอร์เน็ต 6 ชั่วโมงต่อวัน และเข้าใช้บริการสื่อออนไลน์เวลา 20.00-24.00 น. ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนเฉลี่ย รูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี การรับรู้สื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี และการยอมรับรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ อยู่ในระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติ­ฐานพบว่าสถานภาพส่วนบุคคลด้าน ชั้นปี และคณะ มีการยอมรับและรับรู้ต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 รูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี การรับรู้สื่อออนไลน์ของ มทร.ธัญบุรี อีกทั้งรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ของ มทร.ธัญบุรี และการรับรู้สื่อออนไลน์ ของ มทร.ธัญบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงกับการยอมรับรูปแบบการสื่อสารข้อมูลองค์กรผ่านสื่อออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


Abstracts

This research aims to 1) To research the data communication style through online media. 2) To research an information perception through online media. 3) To research the acceptance of data communication via online media. 4) To find the relationship of communication patterns through online media. And online media perception of online media adoption of the students from Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

By using the questionnaire as a tool to collect sample data from  Undergraduate  of Rajamangala University of Technology Thanyaburi  394 people in an academic year 2016 Statistics for analysis  include Percentage ,average, standard deviation, T-test ,One-Way ANOVA  LSD and Correlation coefficient. The results showed that most respondents were male ,22 years old, studying 3rd year in Faculty of Business Administration. Use online media at their residence 6 hours a day and access the online media at 8.00 p.m.- midnight.  Respondents rated average form communication through the online media awareness and acceptance and acknowledge of communication patterns through online media very high level.

The results of the hypothesis testing showed that the personal status of the first year and the faculty are acknowledging and perceiving the communication model through online media Significant difference was found at .05 level. Information Communication through online media of Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Moreover the form of communication through online media and its online media awareness.

The overall relationship was relatively high with the adoption of the corporate communication model through online media at statistical significance of 01 level.

 

Downloadการยอมรับและรับรู้ต่อรูปแบบการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , , , ,

Posted in Research, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)