การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561

โดย รุ่งโรจน์ สุทธิสุข

ปี 2561


สาระสังเขป

การวิเคราะห์ เรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดทำผลงานสำหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อสรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดทำผลงานสำหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้ประสบผลสำเร็จ

 

Download : รายงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2561

Tags: , ,

Posted in Job Analysis, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division)