การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

โดย รุ่งโรจน์ สุทธิสุข

ปี 2651


สาระสังเขป

การวิเคราะห์ เรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการจัดทำผลงานสำหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อสรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการจัดทำผลงานสำหรับการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้ประสบผลสำเร็จ

 

Download : การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการเสนอขอรับการประเมินเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

Tags: , ,

Posted in Job Analysis, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division)