คู่มือการปฏิบัติงานการเงินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

โดย กนิษฐา สุดโต

ปี 2561


 สาระสังเขป

ฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกองคลัง จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านการให้บริการด้านการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ ในทุกหมวดรายจ่าย ให้มีคุณภาพและความเท่าเทียมกัน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลากับความต้องการใช้เงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยบรรลุความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงได้ทำคู่มือระบบการจ่ายชำระเงินของมหาวิทยาลัยฯ โดยนำระบบการเบิกจ่ายเงิน (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้กับผู้มีสิทธิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ได้รับทราบวิธีการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ซึ่งมีขั้นตอน การปฏิบัติงานที่สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่าย

 

Downloadคู่มือการปฏิบัติงานการเงินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

Tags: , , , ,

Posted in Work Manual, กองคลัง (Finance Division)