คู่มือการปฏิบัติงานการเงินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

โดย กนิษฐา สุดโต

ปี 2561 


สาระสังเขป

ฝ่ายการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกองคลัง จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านการให้บริการด้านการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินรับฝาก ในทุกหมวดรายจ่าย ให้มีคุณภาพและความเท่าเทียมกัน ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลากับความต้องการใช้เงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยบรรลุความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนั้นจึงได้ทำแผนพัฒนาระบบการจ่ายชำระเงินของมหาวิทยาลัยฯ โดยนำระบบการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเข้าใจกระบวนการทำงานตามลำดับก่อน-หลัง 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาด และลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

Downloadคู่มือการปฏิบัติงานการเงินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านส่วนราชการ)

Tags: , , , ,

Posted in Work Manual, กองคลัง (Finance Division)