การใช้บริการล่วงเวลาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Use of Overtime Services at Office of Academic Resource and Information Technology of Undergraduate Students at Rajamangala  University of Technology Thanyaburi

โดย ธัญลักษณ์  แซ่โง้ว

ปี 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัญหาการใช้บริการล่วงเวลาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 394 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ T-test และ F-test (One-way Analysis of Varience) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการล่วงเวลาฯ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์งานหรือทำรายงาน (ร้อยละ35) โดยผู้ที่มีอิทธิในการตัดสินใจใช้บริการล่วงเวลาคือตนเอง (ร้อยละ 69 ) มีความถี่ในการใช้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ร้อยละ30.2 ) ส่วนช่วงเวลาในการใช้บริการคือเมื่อมีเวลาว่าง (ร้อยละ 36.9) และระยะเวลาที่ใช้คือ 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง (ร้อยละ 34.7) บริเวณที่ใช้คือพื้นที่ชั้น 3 (ร้อยละ 39.6) มีวิธีการเข้าถึงทรัพยากรจากการสืบค้นจากระบบ Opac และฐานข้อมูล (ร้อยละ 41.4) ซึ่งบริการล่วงเวลาที่ใช้ คือบริการห้อง Discussion (ร้อยละ 42.4) ส่วนปัญหาการใช้บริการล่วงเวลาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับน้อย ( x̄=2.40) ในรายด้านพบว่าด้านปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการให้บริการ( x̄=2.57) ผลการเปรียบเทียบการใช้บริการล่วงเวลาที่มีเพศและหลักสูตรต่างกันมีปัญหาการใช้บริการล่วงเวลาฯไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษาต่างกันพบว่ามีปัญหาการใช้บริการล่วงเวลาแตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันทุกด้าน

Download :  The Use of Overtime Services at Office of Academic Resource and Information Technology of Undergraduate Students at Rajamangala  University of Technology Thanyaburi

Tags: , ,

Posted in Research, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)