การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี

Risk management of small schools under the office of Pathum Thani education service area

โดย ธัญญารัตน์ สายใหม่

ปี 2560


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารความเสี่ยงของผู้อานวยการสถานศึกษาและครูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี และ 2) เปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงของผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งหมดที่เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จำนวน 336 คน จำแนกเป็นผู้อานวยการสถานศึกษา จำนวน 41 คน และ ครู จำนวน 295 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการบริหารความเสี่ยง มีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความเสี่ยงของผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี มีระดับการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ 2) การบริหารความเสี่ยงของผู้อานวยการสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบว่า การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินแตกต่างกันมากที่สุด โดยผู้อำนวยการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 (μ=3.30 ) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 (σ=0.61) และครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 (μ=3.44) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 (σ =0.79)


Abstract

The purposes of this study were to 1) investigate risk management level of directors and teachers in small schools under the Office of Pathum Thani Education Service Area, and 2) compare their risk management.

The samples included 336 people comprising 41 directors and 295 teachers working under the Office of Pathum Thani Education Service Area. A questionnaire was employed as a research instrument consisting of 2 parts. Part 1 focused on personal information while Part 2 contained 5-level rating scale questions about risk management. The collected data were then analyzed by frequency, percentile, mean, and standard deviation.

The results showed that 1) risk management level of directors and teachers in small schools under the Office of Pathum Thani Education Service Area was at a high level, and 2) the risk management of these two groups in the area of financial risk management is the most different by the directors had an average of 3.30 (μ=3.30) standard deviation of 0.61 (σ=0.61) and teachers had an average of 3.44 (μ=3.44) standard deviation of 0.79 (σ=0.79)

 

Downloadการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี

Tags: , ,

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education)