ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่สำรองในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting purchasing behavior of power banks in Pathum Thani province

โดย เปรมประภา ฉัตรธนโชติ

ปี 2560

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่สำรองในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ใช้แบตเตอรี่สำรองในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25-31 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานโรงงาน ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 15,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ระดับสำคัญมาก ด้านพฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่สำรอง เลือกซื้อยี่ห้อ Eloop โดยเลือกขนาดความจุที่ 6,001-13,000 mAh มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าดูที่คุณภาพ สถานที่ในการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าคือตนเอง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ 501-1,000 บาท ข้อมูลการซื้อก่อนการตัดสินใจเลือกถามจากบุคคลที่เคยใช้ และความถี่ที่ ปีละ 1 ครั้ง

This independent study aimed to study the factors affecting the purchasing behavior of power banks in Pathum Thani Province. The samples in this study were 400 users of power banks in Pathum Thaini Province. The research instrument used to collect the data was a questionnaire and the statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-Square. The study found that the majority of respondents were male, single, aged between 25-31 years old with a bachelor’s degree, working as an employee at private companies/a factory worker with an average income between 15,001-20,000 baht per month. Their opinions towards the marketing mix were overall at a high level. The selected brand was Eloop with the capacity of 6,001-13,000 mAh. The reason for purchasing decision was quality. The place to purchase was a department store. They decided to buy a product by themselves. They made a purchase once a year and the amount of purchase was 501-1,000 baht per time. They asked those who used the product for information before purchasing decision.

Download : Factors affecting purchasing behavior of power banks in Pathum Thani province

Tags: ,

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)