คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย สุกัญญา เห็มภูมิ

ปี 2561

บทคัดย่อ

การจัดทำคู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2561 – 2565) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2558-2564) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย           ซึ่งมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การปฏิบัติงานที่จะให้บรรลุผลสำเร็จและได้ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ทำงานเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดและต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยและนำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงบประมาณและหน่วยงานเจ้าภาพหลักของแต่ละแผนงานบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพิจารณางบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย จึงได้เห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Download : คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Tags: ,

Posted in Work Manual, กองนโยบายและแผน (Policy and Planning Division)