คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับปรับปรุง)

โดย นพวรรณ โลนุช
ปี 2561


บทคัดย่อ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง และได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงหลักการด้านพัสดุ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลงได้

 

Download : คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , , ,

Posted in Work Manual, กองคลัง (Finance Division)