การพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอน โดยการใช้เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio)

The Development of  Instructional Video by Virtual Studio Technology (3D Virtual Studio)

โดย  วันชัย  แก้วดี

ปี  2560

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์  โดยการใช้เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) รวมถึงศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์การสอนที่ใช้เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัย คือ สื่อวีดิทัศน์การสอนที่ใช้เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D Virtual Studio) เรื่อง  เทคนิคการสร้างฉากในสตูดิโอเสมือน     แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ   แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อวีดิทัศน์การสอน  โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหาร้อยละ   ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน (t-test for dependent  samples) ผลจากการวิจัยครั้งนี้  พบว่า  สื่อวีดิทัศน์การสอนที่ใช้เทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน  (3D Virtual Studio) เรื่อง  เทคนิคการสร้างฉากในสตูดิโอเสมือน   ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจสูงขึ้น  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสื่อวีดิทัศน์การสอน      อยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.74, SD = 0.28 ) ต่อรูปแบบการนำเสนอของสื่อและประโยชน์ที่ได้รับ

The  purposes  of  this  study  was  to model  development  and  production process  of  video  teaching  materials by using  virtual  studio technology  (3D virtual studio)  and  to  find  the  satisfaction  of  users toward video aids. The sample of this study  was 30 lecturers in  the  first  semester  of  academic year 2018  from Faculty  of  Mass Communication  Technology   Rajamagala  University  of Technology Thanyaburi.   The  sample  was  selected  by  Purposive sampling.  The research  instrument  were  video  aids  for  techniques  to  create  scenes  in  virtual studio. Forms of video  aids quality assessment  for  experts and video aids satisfaction. The  data  were  statistically  analysed  by  percentage, mean,  standard deviation  and comparison  of t-test for dependent samples. The  result  of this  study  revealed  that video aids for  the develop 3D virtual screen. The  samples  in knowing  and  comprehending  video  which  was  significantly  increased  at .01 level and user’s  satisfaction was at the good level ( x̄ = 3.74, SD = 0.28 )  in quality  of matters and advantages

DownloadThe Development of  Instructional Video by Virtual Studio Technology (3D Virtual Studio)

Tags: , ,

Posted in Research, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT)