คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย เพิ่มศักดิ์ ทับทิมทอง

ปี  2561


บทคัดย่อ 

คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่จดรายงานการประชุมในการประชุมชุดต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถนำไปปฏิบัติจริง และได้ทราบถึงเทคนิค ในการจดรายงานการประชุม โดยในเนื้อหาจะกล่าวถึงวิธีจัดการประชุมที่ถูกต้อง การจดรายงานการประชุมที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้ภาษาราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จดรายงานการประชุมสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทราบถึงวิธีการที่จะทำให้การจดรายงานการประชุมเป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นในการประชุม

 

Download : คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Tags: , ,

Posted in Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน