คู่มือปฏิบัติงาน : การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โดย  เพิ่มศักดิ์ ทับทิมทอง

ปี  2561


บทคัดย่อ

การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อต้องการให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณโดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ อีกทั้งสามารถตรวจสอบติดตามเอกสารได้ง่ายขึ้น

 

Download : คู่มือปฏิบัติงาน : การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Tags: , ,

Posted in Work Manual, กองบริหารงานบุคคล (Personnel Division), รวมคู่มือปฏิบัติงาน